Nieuws


Met de invoering van het nieuwe Besluit Stralingsbescherming (Bs) 2013 is, per 1 januari 2015, de rol van de coördinerend stralingsdeskundige van kracht geworden. Deze geregistreerde deskundige moet worden betrokken in organisaties waar geen geregistreede niveau-3 of niveau-2 stralingsdeskundige aanwezig is.

Wij kunnen voorzien in de rol van de coördinerend deskundige voor alle handelingen en werkzaamheden met radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen.
In augustus is de nieuwste versie van NEN-EN 60825-1 'Safety of laser products - Part 1: equipment classification and requirements' gepubliceerd. NEN-EN 60825-1:2014 vervangt NEN-EN 60825-1:2007 en NEN-EN 60825-1:2007/C1:2008.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Introductie van laserklasse 1C. Deze klasse is bedoeld voor apparaten met een directe toepassing op de huid of in het lichaam. Hoewel de output van deze lasers van klasse 3R, 3B of 4 kan zijn, moeten ze technisch zodanig zijn beveiligd, dat tijdens gebruik geen oogblootstelling boven maximaal toelaatbare blootstellingsgrenzen kan plaatsvinden. Voorbeeld: opto-acoustic imaging;

  • Voor de classificatie is meetconditie 2 nu ondergebracht in 60825 deel 2, omdat deze alleen van toepassing is bij optische fiber gebruik. Derhalve is meetconditie 2 in NEN-EN 60825-1 komen te vervallen;

  • De classificatie van lasertoepassingen met een bepaald stralingsniveau, bedoeld ter vervanging van conventionele verlichting mag bij optie worden geclassificeerd volgens de normenserie 62471;

  • AEL-limieten (en daarmee samenhangend de MPE-waarden) zijn voor de klassen 1, 1M, 2, 2M en 3 R aangepast naar de nieuwste inzichten van de laatste ICNIRP-publicatie hieromtrent. Dit geeft met name AEL en MPE-wijzigingen in het gebied van de kortere blootstellingstijden (10-3 - 5x10-6 seconden). Voor blootstellingstijden van 0,25 , 10 en 100 seconden zijn de waarden ongewijzigd;

  • Naast de bestaande labelinstructie in NEN-EN 60825-1:2007 is het nu toegestaan om alternatieve labeling aan te brengen, waarbij de tekstuele labels worden vervangen door pictogramaanduidingen, vergezeld van de betreffende laserklasse. Ook mag de laserapertuur met een pictogram worden aangeduid. Het format voor deze alternatieve labeling is vastgelegd in NEN-EN 60825-1:2014;

  • De tabellen met MPE-waarden worden nu niet meer alleen in J/m2 en W/m2 weergegeven, maar er zijn ook afgeleide tabellen opgenomen die de grenswaarden in J representeren. Op die manier wordt het makkelijker om, op basis van dat deel van de bundel dat in de toepasselijke apertuur valt, de grenswaarde op te zoeken, zonder dat steeds een oppervlakteberekening noodzakelijk is;
Het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 van de Inspectie SZW zijn maandag 15 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Meerjarenplan 2015-2018 en het Jaarplan 2015 staat per programma aangegeven hoe de Inspectie uitvoering geeft aan haar meerjarige ambities.

Bekijk hier de plannen met betrekking tot de inspectie van stralingstoepassingen in 2015.

De nieuwe Regeling Deskundigheidseisen Radiologische Verrichtingen is gepubliceerd. De volgende opleidingseisen worden hierin gesteld:

  • Nucleair Geneeskundigen en Radiotherapeuten, Radiologen : niveau 3 (3M)
  • Medisch Specialisten niveau 4 (4A/M)
  • Tandartsen 5A/M (bij gebruik van Conebeam-CT geldt voor tandartsen: 4A/M + module CBCT, zoals gegeven bij ACTA of gelijkwaardig).

Voor meer informatie klik hier
Veel buitenlandse werknemers die in ons land met mobiele meetapparatuur met een radioactieve bron werken, hebben niet het verplichte stralingspaspoort. Hierdoor is het voor de Nederlandse werkgevers niet na te gaan of hun buitenlandse radiografen aan teveel straling worden blootgesteld. Dat blijkt uit controles vorig jaar van de Arbeidsinspectie.

De inspecties vonden plaats op 52 locaties waar in totaal 16 Nederlandse en buitenlandse bedrijven zogenaamd niet-destructief onderzoek deden. Hierbij ging het om het maken van scans met sterke radioactieve bronnen of röntgentoestellen, op zoek naar mogelijke inwendige afwijkingen van bruggen, schepen of transportleidingen.

Iedere buitenlandse werknemer die in Nederland met deze apparatuur wil werken, moet gekeurd zijn door een stralingsarts. Ook is het een Europese verplichting voor deze radiografen om een stralingspaspoort te hebben. Hierin wordt onder meer de ontvangen stralingsdoses bijgehouden, zodat een volgende werkgever weet of hij deze werknemer nog in kan zetten zonder dat de wettelijke limiet voor blootstelling aan straling wordt overschreden. Bij de controles van de Arbeidsinspectie bleek dat bij 70 procent van de buitenlandse werknemers dit paspoort ontbrak of niet in orde was.

De Arbeidsinspectie heeft ook bekeken of de gecontroleerde locaties veilig waren en of de apparatuur in orde was. Op de helft van de locaties werden overtredingen geconstateerd. Deze hadden vaak te maken met het onvoldoende afbakenen van het werkterrein en het werken met niet gekeurde apparatuur. Bij eerdere inspecties was overigens ruim 70 procent van de locaties niet geheel in orde.

Naast de inspecties op mobiele meetapparatuur controleerde de Arbeidsinspectie vorige jaar op het gebruik van vaste stralingsbronnen in onder meer musea, gieterijen, elektronicabedrijven en transportondernemingen. Bij deze controles bleek in 63 procent van de gevallen sprake van vooral kleine overtredingen van de regels. De Arbeidsinspectie heeft overigens nergens een situatie aangetroffen waar werknemers onmiddellijk gevaar liepen om een hoge stralingsdosis te ontvangen.

Bron: www.arbeidsinspectie.nl
Ons vestigings- en bezoekadres is gewijzigd naar Noorderstraat 388a, 9611 AW Sappemeer.