Deskundigheid

Vanuit het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) wordt een bepaalde mate van deskundigheid vereist bij toepassing van bronnen van ioniserende straling (bronnen, open stoffen, toestellen en versnellers). Voor iedere toepassing dient tenminste een toezichthoudende en een coördinerend deskundige te worden aangewezen of gemandateerd (kan in de praktijk dezelfde persoon zijn). Bij toepassing van straling op of in personen dient tevens de bereikbaarheid van een klinish fysicus te zijn geregeld. Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot de deskundigheden. Sentix kan uw organisatie voorzien van elk van deze drie functionarissen.

Toezichthoudend deskundige (TMS)
De toezichthoudend deskundige treedt namens het bedrijf, de organisatie, of instelling op als eindverantwoordelijke voor de stralingsbescherming. Afhankelijk van de toepassing en de omvang moet deze persoon beschikken over een deskundigheidsniveau 5, 4, 3, of 2 (in het huidige opleidingssysteem omgezet naar: toezichthoudend deskundige (5, 4), coördinerend deskundige (3) of algemeen coördinerend deskundige (2)).

De toezichthoudend deskundige draagt er zorg voor dat de registratie- of vergunninghouder voldoet aan alle vereisten die voortvloeien uit de Kernenergiewet en de onderhavige Besluiten.

Deze taak mag worden gemandateerd. In dat geval kan Sentix optreden als gemandateerd toezichthoudend deskundige, teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.Stralingsbeschermingsdeskundige
De stralingsbeschermingsdeskundige is een bij de overheid geregistreerde stralingsdeskundige met een deskundigheidsniveau 3, of 2. Registratie vindt plaats als coördinerend stralingsdeskundige (niveau-3) of algemeen coördinerend stralingsdeskundige (niveau-2).

De stralingsbeschermingsdeskundige moet extern worden betrokken bij het opstellen of toetsen van de stralingshygiënische risicoanalyse, wanneer binnen de organisatie niet een stralingsbeschermingsdeskundige aanwezig is. De stralingsbeschermingsdeskundige controleert tevens jaarlijks de algemene overeenstemming van de toepassing met de geldende wet- en regelgeving.

De stralingsbeschermingsdeskundige moet dus in voorkomend geval worden betrokken binnen uw organisatie. Met Sentix kunt u een overeenkomst van betrokkenheid sluiten.

Klinisch fysicus
Een overeenkomst van bereikbaarheid met een klinisch fysicus is een vereiste wanneer gebruik wordt gemaakt van toepassingen ten behoeve van medische diagnostiek en therapie (röntgendiagnostiek, nucleaire geneeskunde, radiotherapie). Bij Sentix sluit u eenvoudig een overeenkomst van beschikbaarheid met een klinisch fysicus.