CE-markeringstrajecten

Indien er sprake is van de toepasselijkheid van één van de Nieuwe Aanpak Richtlijnen is CE-markering verplicht.

Sentix helpt u vaststellen of voor uw product(groep) een CE-markering noodzakelijk is. Daarnaast bepalen we, voor de van toepassing zijnde Richtlijnen, de vereisten die aan uw product worden gesteld. De volgende stappen maken tenminste onderdeel uit van het CE-markeringstraject. We kunnen u in iedere stap van dienst zijn:

  • Bepalen welke EU-Richtlijnen voor uw product van toepassing zijn;
  • Bepalen van de toepasselijke normen voor uw product;
  • Zo nodig inschakelen van een Aangewezen Instantie;
  • Conformiteitsbeoordeling;
  • Vastlegging van bevindingen in het Technisch Dossier;
  • Opstellen gebruikershandleiding;
  • EG-Verklaring van Overeenstemming opstellen en CE-markering aanbrengen.

  • Sentix kan het gehele markeringstraject begeleiden op zowel procesniveau als op technisch-inhoudelijk niveau.