Veiligheidsinformatiebladen - VIB's

Veiligheidsinformatiebladen zijn bedoeld om de gebruiker te informeren over de gevaren van in het product gebruikte gevaarlijke stoffen.

De levering van veiligheidsinformatiebladen is een verplichting aan de leveranciers. Van de leverancier moet u een veiligheidsinformatieblad (in uw landstaal) gratis op papier of elektronisch ontvangen bij de eerste bestelling of levering van het betreffende product met gevaarlijke stoffen.

Sentix kan voorzien in het opstellen van het register van gevaarlijke stoffen, een risicoanalyse gevaarlijke stoffen en werkplekinstructiekaarten ten behoeve van de communicatie naar de werknemers.