Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met producten die gevaarlijke stoffen bevatten is de registratie van alle stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In aanvulling hierop moeten de blootstellingsrisico’s worden bepaald en benodigde maatregelen worden geïmplementeerd in de praktijkvoering, teneinde een veilig gebruik van deze stoffen binnen de arbeidsomgeving te borgen.

Hiervoor dient de werkgever een productenregister van gevaarlijke stoffen op te stellen op basis van de vanuit de leverancier ontvangen veiligheidsinformatiebladen.

Aan de hand van dit register kan de risicoanalyse gevaarlijke stoffen worden opgesteld om de feitelijke risico’s van het gebruik van de stoffen en eventueel noodzakelijke maatregelen vast te stellen.Sentix kan voorzien in het opstellen van het register van gevaarlijke stoffen, een risicoanalyse gevaarlijke stoffen en werkplekinstructiekaarten ten behoeve van de communicatie naar de werknemers.